Radjab

Deze maand bevat een hele bijzondere nacht, welke valt op de 27ste van de maand, Meraadj-un-Nabi صلى الله عليه وسلم. Op de 27ste nacht heeft onze geliefde Profeet Muhammadصلى الله عليه وسلم de hemelreis gemaakt naar Allah جل جلاله .De Profeetصلى الله عليه وسلم heeft tijdens deze reis Allah جل جلاله met zijn blote ogen gezien. Dit is een unieke wonder van onze Profeet صلى الله عليه وسلم.

Onze Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: ‘’Rajab is de maand van Allah, Sha’ban is mijn maand en Ramadan is de maand van mijn Ummah.’’

En de Profeetصلى الله عليه وسلم zei: “Rajab is een zegenrijke maand. De beloning voor goede daden wordt in deze maand verdubbeld. Wie een dag van Rajab vast, Allah zal diegene belonen met zegeningen voor het vasten van een heel jaar.”

De Profeetصلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “Rajab staat boven alle andere maanden net zoals ik boven alle andere boodschappers van Allah sta. Ramadan staat boven alle andere maanden, zoals Allah boven alle mensen staat.”

Speciale gebeden

  • 12 rakaah Nafl: Op de 27ste nacht van deze maand dient 12 rakaah nafl gebeden te worden (6x 2 rakaat nafl). In elke rakaat dient na surah al-Fatihah 3x surah al-Qadr en 12x surah al-Ikhlaas gereciteerd te worden. Na het hele gebed van 12 rakaah dient het volgende gereciteerd te worden: Allaahuma salli’alaa sayyidinaa Muhammadin-in-nabiyyi-il-ummiyyi wa ‘alaa aalihii wa sallam (70x) Vervolgens in positie van sajdah: Subbuuhun qudduusun rabbunaa wa rabb-ul-malaa’ikati war-ruuh (70x) Vervolgens terugkomend van sajdah: Rabbighfir warham tajaawaz ‘annaa na’lamu fa-innaka antal’aziiz-ul-‘azam (70x) En vervolgens doet men in positie van sajdah du’aa. Het gevraagde zal in shaa Allah vervuld worden.
  • 12 rakaah Nafl: Degene die op de 27ste nacht 12 rakaah nafl (op de gebruikelijke wijze) bid en vervolgens SubhaanAllahi walhamdulillaahi wa laa ilaaha illallaau wallahu akbar (100x) En Astaghfirullaaha rabbii min kulli zambiwwa atuubu ilaih (100x) En vervolgens een willekeurige durood sharief (salat-alan-Nabi) 100x reciteert, vervolgens du’aa vraagt en vervolgens de volgende dag vast, Allah جل جلاله zal diegene in al zijn behoeftes voorzien.
  • 4 rakaah Nafl: Dient op de 27ste nacht gebeden te worden. In elke rakaat dient na surah al-Fatihah 27x surah al-Ikhlaas gereciteerd te worden. Na het gebed dient men op zijn plek te blijven zitten en de volgende durood 70x te reciteren: Assalaatu wassalaamu ‘alaika yaa Rasuulallahi wa ‘alaa aalika wa ashaabika yaa habiiballaah Beloning: Allah جل جلاله wordt hier blij van en vergeeft deze persoon zijn/haar zondes. Allah جل جلاله laat zijn Genade op deze persoon neerdalen. Deze Nafl gebeden zullen een persoon op de Dag des Oordeel helpen.
  • 2 rakaah Nafl: Dient op de 27ste nacht gebeden te worden. In elke rakaat dient na surah al-Fatihah 21x surah al-Ikhlaas gereciteerd te worden. Na het gebed dient de volgende durood sharief 10x gereciteerd te worden: Allaahumma innii as-aluka bimushaahadati asraar-il-muhibbiina wa bil-khalwatillatii khassasta bihaa sayyid-al-mursaliina hiina asrayta bihii laylat-as-saabi’i wal’ishriina an tarhamaqalb-il-haziina wa tudjiiba da’watii yaa akram-al-akramiin.
  • 8 rakaah Nafl: Dient op de 27ste nacht gebeden te worden. In elke rakaat dient na surah al-Fatihah het volgende gereciteerd te worden: Subhaanallazii asraa bi’abdihii laylammin-al-masjid-il-haraami ilal-masjid-il-aqsallazii baaraknaa hawlahuu li nuriyahuu min aayaatinaa innahuu huwassamii’ul-basiir Wa aataina muusal-kitaaba wa dja’alnaahu hudal-libanii israa-iila allaa tattakhizuu min duunii wakiilaa. Zurriyyata min hamalnaa ma’a nuuh. Innahuu kaana ‘abdan shakuuraa. Beloning: Het hart wordt gezuiverd. Men zal rust en vrede vinden in het aanbidden van Allah جل جلاله .Als iemand op zoek is naar spirituele leiding dan zal dit Nafl gebed diegene helpen zijn doel te bereiken.

Belangrijke data

04 Radjab: Jaume Wisaal Imaam-e-Shafi رضي الله عنه
06 Radjab: Jaume Wisaal Hazrat Khwadja Ghareeb Nawaz رضي الله عنه
16 Radjab: Jaume Wisaal Muhadis-e-Azam Hind رضي الله عنه
27 Radjab: Meraadj-un-nabi ﷺ